Do poprawnego wyświetlania stron użyj np. Mozilla Firefox lub Google Chrome


Warunki handlowe

 

Ogólne warunki handlowe
 
I.Podstawowe przepisy

 1. Niniejsze Ogólne Warunki (zwane dalej „Warunkami”) zostały wydane zgodnie z § 1751 i nast. ustawy nr 89/2012 Coll., kodeks cywilny (zwany dalej „kodeksem cywilnym”)

 
(imię i nazwisko/nazwa) MODA ČAPEK .s.r.o.
  REGON: 02605104
NIP: CZ02605104
z siedzibą: B.Němcové 1095
zarejestrowany w rejestrze handlowym prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Czeskich Budziejowicach, sekcja C., wstawka 22444                     
dane kontaktowe:
email  skarpetki@witsocks.pl
telefon +48 732 070 832 (9:00-17:00)

www.witsocks.pl
(zwany dalej „Sprzedawcą“)
 

 1. Niniejsze warunki regulują wzajemne prawa i obowiązki Sprzedawcy i osoby fizycznej, która zawiera umowę zakupu poza przedsiębiorstwem jako konsument, lub w ramach swojej działalności (zwanej dalej „Kupującym”) za pośrednictwem interfejsu internetowego znajdującego się na stronie internetowej dostępnej pod adresem internetowym… witsocks.pl .. (zwany dalej „sklepem internetowym”). 
 2. Postanowienia Regulaminu stanowią integralną część umowy kupna. Rozbieżne postanowienia w umowie sprzedaży mają pierwszeństwo przed postanowieniami niniejszych warunków.
 3. Niniejsze warunki i umowa zakupu są zawierane w języku czeskim.

 
II.
Informacje o produktach i cench

 1. Informacje o towarach, w tym ceny poszczególnych towarów i ich główne cechy, podane są dla poszczególnych towarów w katalogu sklepu internetowego. Ceny towarów zawierają podatek od wartości dodanej, wszystkie powiązane opłaty i koszty zwrotu towarów, jeżeli takich towarów z natury nie można zwrócić za pomocą zwykłej usługi pocztowej. Ceny towarów pozostają ważne tak długo, jak długo są wyświetlane w sklepie internetowym. Przepis ten nie wyklucza negocjacji umowy kupna na indywidualnie negocjowanych warunkach.
 2. Wszelkie prezentacje towarów umieszczone w katalogu handlu internetowego mają charakter informacyjny i sprzedawca nie jest zobowiązany do zawarcia umowy zakupu tych towarów.
 3. Sklep internetowy publikuje informacje o kosztach związanych z pakowaniem i dostawą towarów. Informacje o kosztach związanych z pakowaniem i dostawą towarów podane w sklepie internetowym są ważne tylko wtedy, gdy towary są dostarczane na terytorium Republiki Czeskiej.
 4. Ewentualnych rabatów z ceny zakupu towarów nie można łączyć, chyba że sprzedający i kupujący uzgodnią inaczej.

 
III.
Zamówienie i zawarcie umowy kupna

 1. Koszty poniesione przez Kupującego przy korzystaniu ze środków komunikacji na odległość w związku z zawarciem umowy kupna (koszty połączenia internetowego, koszty połączeń telefonicznych) ponosi sam Kupujący. Koszty te nie różnią się od stawki standardowej.
 2. Kupujący zamawia towar w ten sposób:
 • za pośrednictwem swojego konta klienta, jeśli wcześniej zarejestrował się w sklepie internetowym,
 • wypełnieniem formularza zamówienia bez rejestracji.
 1. Składając zamówienie, kupujący wybiera towar, liczbę sztuk, sposób płatności i dostawy.
 2. Przed wysłaniem zamówienia kupujący może sprawdzić i zmienić dane wprowadzone w zamówieniu. Kupujący prześle zamówienie do Sprzedawcy, klikając przycisk Wyślij zamówienie. Dane podane w zamówieniu są uważane przez Sprzedawcę za prawidłowe.
 3. Niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia sprzedawca prześle kupującemu potwierdzenie otrzymania zamówienia na adres e-mail podany przez kupującego podczas składania zamówienia. Potwierdzenie to uważa się za zawarcie umowy. Do potwierdzenia dołączone są aktualne warunki handlowe sprzedawcy. Umowa kupna zostaje zawarta przez sprzedającego potwierdzeniem zamówienie na adres e-mail kupującego.
 4. W przypadku gdy Sprzedawca nie może spełnić któregokolwiek z wymagań określonych w zamówieniu, Sprzedawca prześle Kupującemu zmodyfikowaną ofertę na adres e-mail Kupującego. Zmieniona oferta jest uważana za nowy projekt umowy kupna, a umowa kupna jest w tym przypadku zawarta przez kupującego potwierdzeniem przyjęcia tejże oferty sprzedającego na jego adres e-mail wskazany w niniejszych warunkach.
 5. Wszystkie zamówienia otrzymane przez Sprzedawcę są wiążące. Kupujący może anulować zamówienie, dopóki nie otrzyma powiadomienia o otrzymaniu zamówienia przez sprzedającego. Kupujący może anulować zamówienie telefonicznie na numer telefonu Sprzedawcy lub adres e-mail określony w niniejszym Regulaminie.
 6. W przypadku oczywistego błędu technicznego ze strony Sprzedającego w cenie towaru w sklepie internetowym lub w trakcie procesu zamawiania, Sprzedawca nie będzie zobowiązany do dostarczenia towarów Kupującemu za tę oczywiście błędną cenę, nawet jeśli Kupującemu zostało wysłane automatyczne potwierdzenie zgodnie z tymi warunkami. Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Kupującego o błędzie i prześle Kupującemu zmodyfikowaną ofertę na adres e-mail Kupującego. Zmieniona oferta jest uważana za nowy projekt umowy kupna, a umowa kupna zostaje w tym przypadku zawarta poprzez potwierdzenie otrzymania przez kupującego na adres e-mail sprzedawcy.

 
IV.
Konto klienta

 1. Na podstawie rejestracji kupującego w sklepie internetowym kupujący może uzyskać dostęp do swojego konta klienta. Na swoim koncie klienta kupujący może zamawiać towary. Kupujący może również zamówić towar bez rejestracji.
 2. Podczas rejestracji na koncie klienta i zamawiania towarów kupujący jest zobowiązany do podania prawidłowych i zgodnych z prawdą informacji. Kupujący jest zobowiązany do aktualizacji danych wprowadzonych na koncie użytkownika po każdej zmianie. Dane podane przez kupującego na koncie klienta i przy zamawianiu towarów są uważane przez sprzedającego za prawidłowe.
 3. Dostęp do konta klienta jest zabezpieczony nazwą użytkownika i hasłem. Kupujący jest zobowiązany do zachowania poufności w zakresie informacji niezbędnych do uzyskania dostępu do swojego konta klienta. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne niewłaściwe użycie konta klienta przez osoby trzecie.
 4. Kupujący nie jest uprawniony do zezwalania stronom trzecim na korzystanie z Konta klienta.
 5. Sprzedawca może zlikwidować konto użytkownika, zwłaszcza jeśli kupujący nie korzysta już z jego konta użytkownika lub jeśli kupujący naruszy swoje zobowiązania wynikające z umowy sprzedaży i niniejszych warunków.
 6. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że konto użytkownika może nie być dostępne przez cały czas, szczególnie w odniesieniu do niezbędnej konserwacji sprzętu i oprogramowania sprzedającego lub sprzedającego. niezbędna konserwacja sprzętu i oprogramowania stron trzecich.

 
V.
Warunki płatności i dostawa towarów

 1. Cena towaru i wszelkie koszty związane z dostawą towaru zgodnie z umową kupna mogą być opłacone przez kupującego w następujący sposób:
 • przelewem na rachunek bankowy sprzedawcy nr 82 1050 1070 1000 0090 3157 7456, prowadzony przez bank ING
 • bezgotówkowa karta płatnicza
 • przelew bankowy na konto sprzedawcy za pośrednictwem bramki płatności…,
 • za pobraniem przy odbiorze towaru,
 • gotówką lub kartą kredytową przy odbioru osobistym w naszym oddziale
 • gotówką lub kartą kredytową przy  odbiorze osobistym w punkcie odbioru przesyłek

 

 1. Wraz z ceną zakupu kupujący jest zobowiązany do zapłaty sprzedawcy kosztów związanych z pakowaniem i dostawą towarów w uzgodnionej wysokości. O ile poniżej wyraźnie nie zaznaczono inaczej, cena zakupu obejmuje koszty związane z dostawą towarów.
 2. W przypadku płatności gotówkowej cena zakupu jest płatna przy odbiorze towaru. W przypadku płatności bezgotówkowej cena zakupu jest należna w ciągu 10… dni po zawarciu umowy kupna.
 3. W przypadku płatności za pośrednictwem bramki płatniczej kupujący postępuje zgodnie z instrukcjami odpowiedniego dostawcy płatności elektronicznych.
 4. W przypadku płatności bezgotówkowej obowiązek zapłaty ceny zakupu przez kupującego jest spełniony, gdy odpowiednia kwota zostanie zaksięgowana na rachunku bankowym sprzedawcy.
 5. Sprzedawca nie wymaga płatności z góry depozytu ani innych podobnych płatności od Kupującego. Zapłata ceny zakupu przed wysłaniem towaru nie stanowi depozytu.
 6. Zgodnie z ustawą o rejestracji sprzedaży sprzedawca jest zobowiązany do wystawienia kupującemu pokwitowania. Jednocześnie obowiązany jest zarejestrować otrzymaną sprzedaż u administratora podatkowego.
 7. Towar jest dostarczany kupującemu:
 • na adres podany przez kupującego do zamówienia
 • za pośrednictwem dyspozytora paczek na adres dystrybutora wskazany przez kupującego,

 

 1. Sposób dostawy wybiera się przy zamawianiu towaru.
 2. Koszty dostawy towaru w zależności od sposobu wysłania i odbioru towaru są określone w zamówieniu kupującego i potwierdzeniu zamówienia przez sprzedającego. W przypadku wynegocjowania środka transportu na specjalne życzenie kupującego, kupujący ponosi ryzyko i wszelkie dodatkowe koszty związane z tym rodzajem transportu.
 3. Jeżeli zgodnie z umową kupna sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia towaru do miejsca wskazanego przez kupującego w zamówieniu, kupujący jest zobowiązany do przejęcia towaru przy dostawie. Jeżeli powody ze strony kupującego wymagają dostarczenia towaru wielokrotnie lub w inny sposób kupujący jest zobowiązany do pokrycia odpowiednio kosztów związanych z powtarzaną dostawą towarów. koszty związane z innymi metodami dostawy.
 4. Po otrzymaniu towaru od przewoźnika kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia integralności opakowania towarów, a w przypadku jakichkolwiek wad niezwłocznie powiadomić przewoźnika. W przypadku stwierdzenia naruszenia opakowania, które wskazuje na nieuprawnione otwarcie przesyłki, kupujący nie musi odbierać przesyłki od przewoźnika.
 5. Sprzedawca wystawi Kupującemu dokument podatkowy - fakturę. Dokument podatkowy jest wysyłany na adres e-mail kupującego / Dokument podatkowy jest dołączony do dostarczonego towaru.
 6. Kupujący nabywa tytuł własności do towarów, płacąc za nie pełną cenę zakupu, w tym koszty dostawy, ale najwcześniej przejmując towar. Odpowiedzialność za przypadkowe zniszczenie, uszkodzenie lub utratę towaru przechodzi na Kupującego z chwilą przejęcia towaru lub z chwilą, gdy Kupujący był zobowiązany do przejęcia towaru, ale nie zrobił tego wbrew Umowie zakupu.

 
VI.
Odstąpienie od umowy

 1. Kupujący, który zawarł umowę kupna poza przedsiębiorstwem jako konsument, ma prawo odstąpić od umowy kupna.
 2. Okres karencji wynosi 14 dni
 • od daty otrzymania towaru,
 • od daty otrzymania ostatniej dostawy towarów, jeżeli przedmiotem umowy jest kilka rodzajów towarów lub dostawa kilku części
 • od daty otrzymania pierwszej dostawy towarów, jeżeli przedmiotem umowy jest regularna powtarzalna dostawa towarów.
 1. Kupujący nie może odstąpić od umowy zakupu między innymi w przypadku:
 • świadczenia usług, jeżeli zostały spełnione za jego uprzednią wyraźną zgodą przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, a sprzedawca poinformował kupującego przed zawarciem umowy, że w takim przypadku nie jest on uprawniony do odstąpienia od umowy,
 • na dostawę towarów lub usług, których cena zależy od wahań na rynku finansowym niezależnie od woli sprzedawcy i które mogą wystąpić w okresie odstąpienia od umowy,
 • w sprawie dostaw napojów alkoholowych, które mogą być dostarczone dopiero po trzydziestu dniach i których cena zależy od wahań na rynku finansowym, niezależnych od woli sprzedawcy,
 • przy dostawie towarów, które zostały zmodyfikowane zgodnie z życzeniem kupującego lub dla jego osoby,
 • dostawy towarów łatwo psujących się, a także towarów, które zostały nieodwracalnie zmieszane z innymi towarami po ich dostarczeniu,
 • dostawy towarów w zapieczętowanym opakowaniu, które kupujący wyjął z opakowania i ze względów higienicznych nie można zwrócić,
 • dostawy nagrań audio lub wideo lub programów komputerowych, jeśli narusznone zostało oryginalne opakowanie,
 • dostarczanie gazet lub czasopism,
 • dostarczanie treści cyfrowych, jeśli nie zostały dostarczone na materialnym nośniku i były dostarczone za uprzednią wyraźną zgodą Kupującego przed upływem okresu odstąpienia, a Sprzedawca poinformował Kupującego przed zawarciem umowy, że w tym przypadku nie jest uprawniony do odstąpienia od umowy,
 • w innych przypadkach, o których mowa w § 1837 Kodeksu cywilnego.
 1. Aby zachować zgodność z okresem odstąpienia, kupujący musi wysłać oświadczenie o odstąpieniu w ciągu okresu odstąpienia.
 2. Do odstąpienia od umowy kupujący może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy dostarczonego przez sprzedającego. Odstąpienie od umowy kupna zostanie przesłane przez kupującego na adres e-mail lub adres dostawy podany w niniejszym regulaminie. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza Kupującemu otrzymanie formularza.
 3. Kupujący, który odstąpił od umowy, jest zobowiązany do zwrotu towaru sprzedawcy w ciągu 14 dni od odstąpienia od umowy do sprzedawcy. Kupujący ponosi koszty zwrotu towaru do Sprzedawcy, nawet jeśli towary nie mogą zostać zwrócone zwykłą drogą pocztową ze względu na ich charakter.
 4. W przypadku odstąpienia przez Kupującego od umowy, Sprzedawca zwróci mu wszystkie środki, w tym koszty dostawy, otrzymane przez niego w ten sam sposób niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 14 dni od odstąpienia. Sprzedawca zwróci otrzymane środki w inny sposób tylko wtedy, gdy Kupujący wyrazi na to zgodę i nie poniesie dodatkowych kosztów.
 5. Jeżeli Kupujący wybrał sposób inny niż najtańszy sposób dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca zwróci Kupującemu koszt dostawy odpowiadający oferowanemu najtańszemu sposobowi dostawy.
 6. Jeżeli kupujący odstąpi od umowy kupna, sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu kupującemu otrzymanych środków, zanim kupujący przekaże towary lub udowodni, że towary zostały wysłane do sprzedającego.
 7. Towar należy zwrócić Sprzedającemu nieuszkodzony, bez oznak zużycia i czysty oraz, jeśli to możliwe, w oryginalnym opakowaniu. Sprzedawca jest uprawniony do jednostronnego potrącenia roszczenia o naprawienie szkody wyrządzonej Towarowi w stosunku do roszczenia Kupującego o zwrot ceny zakupu.
 8. Sprzedawca jest uprawniony do odstąpienia od umowy zakupu ze względu na wyprzedaż towaru, niedostępność towaru lub jeżeli producent, importer lub dostawca towarów zaprzestał produkcji lub importu towarów. Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Kupującego za pośrednictwem adresu e-mail podanego w Zamówieniu i zwróci wszystkie środki, w tym koszty dostawy otrzymane przez Kupującego, w ciągu 14 dni od powiadomienia o odstąpieniu, w ten sam sposób lub w sposób określony przez Kupującego.

 
VII.
Prawa z wadliwego wykonania

 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Kupującego za to, aby towary były wolne od wad w chwili ich dostarczenia. W szczególności sprzedawca jest odpowiedzialny wobec kupującego w momencie, gdy kupujący przejął towar:
 • towary mają właściwości uzgodnione przez strony oraz, w przypadku braku umowy, właściwości opisane przez sprzedawcę lub producenta lub oczekiwane przez kupującego w odniesieniu do charakteru towarów i realizowanej przez nich reklamy,
 • towary nadają się do celu określonego przez sprzedawcę lub do którego zwykle są używane tego rodzaju towary,
 • towary są zgodne z jakością lub projektem uzgodnionym na podstawie próbki lub szablonu, jeżeli jakość lub projekt został ustalony zgodnie z ustaloną próbką lub szablonem,
 • towary są odpowiedniej ilości, miary lub wagi, oraz
 • towary są zgodne z wymogami prawnymi.
 1. Jeżeli wada ujawni się w ciągu sześciu miesięcy od otrzymania towaru przez kupującego, towar uznaje się za wadliwy w momencie odbioru. Kupujący jest uprawniony do skorzystania z prawa do wady towaru konsumpcyjnego w ciągu 24 miesięcy od otrzymania. Niniejszy przepis nie ma zastosowania do towarów sprzedawanych po niższej cenie za wadę, w odniesieniu do której uzgodniono niższą cenę za zużycie towaru spowodowane jego normalnym użytkowaniem, w przypadku towarów używanych, wada odpowiadająca poziomowi użytkowania lub zużycia, jaki miał towar w momencie ich przejęcia przez nabywcę lub jeżeli wynika to z charakteru towaru.
 2. W przypadku wystąpienia wady kupujący może złożyć reklamację sprzedawcy i zażądać:
 • wymiany na nowy towar,
 • naprawy towarów,
 • rozsądnej zniżki od ceny zakupu,
 • odstąpienia od umowy.
 1. Kupujący ma prawo odstąpić od umowy,
 • jeśli towar ma istotną wadę,
 • jeśli nie może prawidłowo użyć przedmiotu z powodu powtórnego wystąpienia wady lub wad ktore pojawiły się po naprawie,
 • w przypadku większej ilości wad towaru.
 1. Sprzedawca jest zobowiązany do przyjęcia reklamacji w każdym pukcie, w którym możliwa jest akceptacja reklamacji, ewentualnie także w siedzibie lub miejscu prowadzenia działalności. Sprzedawca jest obowiązany wydać Kupującemu pisemne potwierdzenie, gdy Kupujący skorzysta z w/w prawa, jaka jest treść reklamacji i jaki sposób obsługi reklamacji żąda Kupujący, a także potwierdzenie wykonanej naprawy i czasu jaki zajęła procedura reklamacji, ewentulanie pisemne wyjaśnienie odrzucenia roszczenia.
 2. Sprzedawca lub pracownik upoważniony przez sprzedawcę rozstrzyga roszczenie niezwłocznie, w skomplikowanych przypadkach w ciągu trzech dni roboczych. Okres ten nie obejmuje rozsądnego okresu czasu, zależnego od rodzaju produktu lub usługi, wymaganego do fachowej oceny wady. Reklamacje, w tym usuwanie wad, należy rozpatrywać niezwłocznie, nie później niż w ciągu 30 dni od daty reklamacji, chyba że sprzedawca i kupujący uzgodnią dłuższy okres. Wygaśnięcie tego terminu na próżno uważa się za poważne naruszenie umowy, a kupujący ma prawo odstąpić od umowy. Za moment zgłoszenia reklamacji uważa się moment, w którym nastąpi zgłoszenie woli kupującego (skorzystanie z prawa do wadliwego wykonania) sprzedającemu.
 3. Sprzedawca informuje kupującego na piśmie o wyniku reklamacji.
 4. Kupującemu nie należy się prawo do wadliwego wykonania, jeśli kupujący wiedział przed przejęciem towaru, że przedmiot był wadliwy lub jeśli sam kupujący spowodował wadę.
 5. W przypadku uzasadnionego roszczenia kupujący ma prawo do zwrotu uzasadnionych kosztów poniesionych w związku z roszczeniem. Kupujący może skorzystać z tego prawa u Sprzedającego w ciągu jednego miesiąca po upływie okresu gwarancji.
 6. Kupujący może wybrać sposób reklamacji.
 7. Prawa i obowiązki umawiających się stron w odniesieniu do praw wynikających z wadliwego wykonania regulują sekcje 1914–1925, sekcje 2099–2117 oraz sekcje 2161–2174 kodeksu cywilnego i ustawa nr 634/1992 Coll., O ochronie konsumentów.

 
VIII.
Doręczenie

 1. Strony mogą przekazywać sobie wszelką pisemną korespondencję pocztą elektroniczną.
 2. Kupujący dostarczy korespondencję do Sprzedawcy na adres e-mail podany w niniejszym Regulaminie. Sprzedawca dostarczy korespondencję Kupującemu na adres e-mail podany na koncie klienta lub w zamówieniu.

 
IX.
Pozasądowe rozstrzyganie sporów

 1. Organem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich wynikających z umowy kupna jest Czeska Inspekcja Handlowa z siedzibą w Štěpánská 567/15, 120 00 Praga 2, ID: 000 20 869, adres internetowy: https://adr.coi.cz/cs.  Internetowa platforma rozwiązywania sporów pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr może być wykorzystana do rozstrzygania sporów między sprzedawcą a kupującym na podstawie umowy sprzedaży.
 2. siedzibą: Štěpánská 567/15, 120 00 Praga 2, adres internetowy: http://www.evropskyspotrebitel.cz jest punktem kontaktowym zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego rozstrzygania sporów konsumenckich i zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22 / WE (rozporządzenie w sprawie internetowego rozstrzygania sporów konsumenckich).
 3. Sprzedawca jest uprawniony do sprzedaży towarów na podstawie licencji handlowej. Kontrolę handlową przeprowadza w ramach swoich kompetencji właściwy urząd wydający zezwolenia na handel. Czeski Inspekcja Handlowa w ograniczonym zakresie sprawuje między innymi nadzór nad przestrzeganiem ustawy nr 634/1992 Coll., O ochronie konsumentów.

 
X.
Przepisy końcowe

 1. Wszelkie ustalenia między Sprzedawcą a Kupującym podlegają prawu Republiki Czeskiej. Jeżeli stosunek ustanowiony w umowie kupna zawiera element międzynarodowy, wówczas strony zgadzają się, że stosunek ten podlega prawu Republiki Czeskiej. Nie narusza to praw konsumentów wynikających z ogólnie obowiązujących przepisów prawnych.
 2. W stosunku do Kupującego Sprzedawca nie jest związany żadnymi kodeksami postępowania w rozumieniu § 1826 ust. e) Kodeksu cywilnego.
 3. Wszelkie prawa do strony internetowej Sprzedawcy, w szczególności prawa autorskie do treści, w tym układu strony, zdjęć, filmów, grafiki, znaków towarowych, logo oraz innych treści i elementów, należą do Sprzedawcy. Zabrania się kopiowania, modyfikowania lub w inny sposób korzystania ze strony internetowej lub jej części bez zgody sprzedawcy.
 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy wynikające z ingerencji osób trzecich w sklepie internetowym lub w wyniku jego użytkowania niezgodnego z jego przeznaczeniem. Korzystając ze sklepu internetowego, kupujący nie może stosować procedur, które mogłyby negatywnie wpłynąć na jego działanie i nie może angażować się w żadne działania, które mogłyby pozwolić mu lub stronom trzecim na manipulowanie lub niewłaściwe korzystanie z oprogramowania lub innych składników sklepu internetowego i korzystanie ze sklepu internetowego, jakiejkolwiek jego części lub oprogramowania w sposób sprzeczny z jego celem.
 5. Kupujący przyjmuje na siebie ryzyko zmiany okoliczności w rozumieniu § 1765 (2) Kodeksu cywilnego.
 6. Umowa kupna włącznie z warunkami jest archiwizowana przez sprzedającego w formie elektronicznej i nie jest dostępna.
 7. Sprzedawca może zmienić lub uzupełnić treść Regulaminu. Niniejsze postanowienie pozostaje bez uszczerbku dla praw i obowiązków wynikających z daty wejścia w życie poprzedniej wersji Regulaminu.
 8. Wzór formularza odstąpienia jest załączony do niniejszych Warunków handlowych.

 
 
Niniejsze warunki wchodzą w życie 22.5.2018